کارلوس آلکاراز
رکورد های جدید فوق ستاره جدید دنیای تنیس

کارلوس آلکاراز عنوان  جوان ترین تنیسور دوران مدرن که به نیمه نهایى مسابقات گرند اسلم در سه سطح مختلف  هاردکورت، خاک و چمن را به نام خود ثبت کرد.  همچنین سومین تنیسور در 30 سال اخیر که در 10 گرند اسلم ابتدایى خود، به سه نیمه نهایى مى رسد (خوان کارلوس فررو و رافائل نادال).

فهرست