پرسپولیس
دلایلی که قرمز ها نمی تواند به پول بورس دست بزنند

یکی از دلایلی که باشگاه پرسپولیس نمی تواند از پول جمع شده در بورس استفاده کند این می باشد که این باشگاه می بایست مبلغ 3 میلیارد تومان  به حساب کارگزاری که کارهای ورود پرسپولیس به بورس را انجام داده است، واریز کند تا بتواند از 350 میلیارد تومان استفاده کند.
طبق شنیده مدیران این باشگاه قرار است تا هفته آینده این پول را به حساب این کارگزار واریز کنند  تا مجوز استفاده از پول بورس را دریافت کنند.

فهرست