پرسپولیس به رای کمیته انضباطی اعتراض کرده است1

پس از اعلام رای کمیته انضباطی،باشگاه پرسپولیس به این رای اعتراض کرده است.در حکم اعلام شده یحیی گل محمدی سرمربی قرمز پوشان مبلغ یک میلیارد تومان جریمه نقدی و عدم همراهی 6 جلسه ای در مسابقات لیگ برتر که دو جلسه آن به مدت یکسال تعلیقی است محکوم شد.

پرسپولیس به رای کمیته انضباطی اعتراض کرده است

پرسپولیس به رای صادره علیه سرمربی اعتراض کرده است.

با این اوصاف باشگاه طی نامه ای اعتراض و در خواست تجدید نظر خواهی خود را به کمیته استیناف این فدراسیون ارسال خواهد کرد.باید دید که اعتراض این باشگاه تاثیری در حکم اعلام شده خواهد داشت یا که شرایط به همین شکل باقی خواهد ماند.

فهرست