مشکات الزهرا صفی
رنکینگ تاریخی برای مشکات الزهرا صفی تنیسور ایرانی

دختر تنیس باز ایران در رنکینگ جوانان جهان هفت پله صعود کرد و جایگاه خود را بهبود بخشید.  مشکات الزهرا صفی دختر تنیس باز ایران که پیش از این با قرار گرفتن در رنکینگ 74 جوانان جهان تاریخ سازی کرده بود، دوباره توانست جایگاه خوبی در رنکینگ جهانی به دست آورد. او مدتی پیش از رنکینگ 74 به 80 جوانان جهان سقوط کرده بود که در رنکینگ اعلام شده در اول ماه مارس هفت پله صعود داشت و به رده 73 آمد.
برای اولین بار است که بازیکنی از ایران به رده 73 جوانان جهان می‌رسد.

فهرست