قوانین هند در فوتبال مورد بررسی هیات مشاور فوتبال یوفا قرار گرفته است.گروه متخصصانی شامل 24 مربی و ستارگان سابق فوتبال مثل رودی فولر، فیلیپ لام و یورگن کلینزمن در این جلسه حضور داشتند.پیشنهاد اسطوره های فوتبال جهان در مورد این قوانین به صورت جدی مورد بررسی قرار می گیرد به عنوان مثال خطای هندی که پیش از برخورد به دست با بدن بازیکن برخورد داشته، نباید گرفته شود.

قوانین هند در فوتبال اصلاح خواهد شد2

قوانین هند در اروپا در حال تغییر می باشد.

مخصوصا زمانی که توپ به گل بدل می‌شود.پیشنهاد نشان دهنده یک انقلاب کوچک است. بر این اساس، بازیکن زمانی توسط خطای هند اخراج می‌شود که موقعیت گل واضح را با دست بگیرد و مانع پیشروی توپ شود.همچنین این هیات مشاوره توصیه کرده که در آینده تنها در صورتی خطا هند گرفته شود که به صورت عمدی، بازیکن توپ را با دست بزند. بدون قصد، فقط باید هشدار داد.

قوانین هند در فوتبال اصلاح خواهد شد1

فهرست