فراز فاطمی
فاطمی در تیم ملی امید

سرپرست تیم ملی امید از سوی فدراسیون انتخاب شد. فراز فاطمی، سرپرست اسبق تیم ملی جوانان ایران از سوی میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون به عنوان سرپرست جدید تیم امید ایران معرفی شد. پیش از او محمد محمدی در این پست فعالیت می کرد که با توجه به انتخاب او به عنوان معاون باشگاه پرسپولیس، شخص جدیدی برای فعالیت در این پست در تیم ملی امید انتخاب شد.

فهرست