فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) می تواند به سود مهاجم هلندی پرسپولیس که به دلایل غیر مشخص با این باشگاه فسخ کرده است،به نفع این مهاجم رای دهد. لوکادیا که بهانه‌های واهی و غیرقابل قبول سیاسی قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرده ممکن است در نهایت محکوم شود البته اگر فیفا بگذارد!

فدراسیون جهانی فوتبال ممکن است به نفع مهاجم هلندی پرسپولیس رای دهد2

فدراسیون جهانی فوتبال می تواند با سیاسی بازی حکم بر علیه باشگاه پرسپولیس در پرونده لوکادیا صادر کند.

برخی از کارشناسان حقوقی ورزشی معتقد هستند این نوع فسخ یک طرفه قرارداد توسط لوکادیا در نهایت می‌تواند با شکایت باشگاه پرسپولیس منجر به محرومیت شش ماهه این بازیکن و حتی پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس شود. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان به این باور هستند که لوکادیا با بررسی تمام موارد و مشورت قراردادش را فسخ کرد و به خاطر همین دست باشگاه پرسپولیس به جایی بند نیست.
در مورد تصمیم گیری فیفا برای این مهاجم اگر این نهاد بین الملیل دست به سیاسی بازی نزند بایستی لوکادیا را محروم کند و برای ما هم غرامت در نظر بگیرد.

فدراسیون جهانی فوتبال ممکن است به نفع مهاجم هلندی پرسپولیس رای دهد1

فهرست