جام جهانی
نوجوانان ایران در سید 3

با مشخص شدن 24 تیم حاضر در جام جهانی نوجوانان 2023 ، سیدبندی این دوره از رقابت‌ها مشخص شد و تیم نوجوانان ایران به همراه نیوزلند، سنگال، آمریکا، ازبکستان و مراکش، در سید سوم قرار گرفت. جام جها نی نوجوانان قرار است از جمعه 19 آبان 1402 در کشور اندونزی برگزار شود.

فهرست