تولیسو
جدایی هافبک فرانسوی از بایرن مونیخ

در هفته های گذشته، امید ها برای تمدید قرارداد تولیسو با بایرن مونیخ افزایش یافته بود. اما پس از مصدومیت اخیرش، دیگر به نظر نمی رسد این بازیکن در بایرن آینده ای داشته باشد.  به نقل از بیلد، کورنتین تولیسو برای تمدید قرارداد با بایرن مونیخ، حقوق 16 میلیون یورو در سال درخواست کرده است.

تولیسو
سران باشگاه این پول را برای کسی به طور دائم مصدوم می شود، بسیار زیاد می دانند. پس از نمایش های خوب تولیسو در چند هفته گذشته، تمدید احتمالی قرارداد این بازی در باشگاه مورد بحث قرار گرفته بود. با این حال با توجه به آخرین مصدومیت تولیسو جدایی در تابستان آتی از بایرن مونیخ، قطعی است

فهرست