باشگاه پرسپولیس با رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در مورد شکایت احسان پهلوان محکوم شد.در پی شکایت احسان پهلوان از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۸۷۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

باشگاه پرسپولیس در پی شکایت احسان پهلوان محکوم شد2

باشگاه پرسپولیس بایستی بر اساس حکم کمیته وضعیت بازیکنان به احسان پهلوان در حدود 900 میلیون تومان پرداخت کند.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۵۰۰ ریال قرار رد صادر کرد.احسان پهلوان در بین سال های 1399 تا 1401 برای پرسپولیس بازی کرده است.او در 51 بازی با پیراهن پرسپولیس حاضر شده و موفق شده 1 گل به ثمر برساند.

باشگاه پرسپولیس در پی شکایت احسان پهلوان محکوم شد

فهرست