ادن هازارد
انگیزه های هازارد برای فصل بعد

ادن هازارد بلژیکی طی فصل های حضور خود در رئال مادرید هیچگاه  مانند روز های خوبش در چلسی ندرخشیده است و مصدومیت های زیادی داشته، با این حال هازارد روز گذشته در جشن قهرمانی باشگاه برای قهرمانی در لیگ قهرمانان از انگیزه های خود برای فصل بعد گفت.
او گفت: اطمینان دارم که سال بعد سال من خواهد بود.روزهای خوبی را برای خودم پیش بینی می کنم.هازارد توانست قهرمانی با رئال را در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد اما هیچ نقشی در این قهرمانی نداشت.

فهرست